QAPAQ ӘMӘLİYATLARI.ÜRӘK-


ÜRӘK QAPAĞINI SÜNİ QAPAQLA DӘYİŞDİRMӘK YERİNӘ QAPAĞI TӘMİR ETMӘK XӘSTӘLӘR ÜÇÜN ӘN İDEAL ÜSULDUR.YENİ TEXNİKA VӘ TEXNOLOGİYALARLA ӘKSӘR ÜRӘK QAPAQLARI TӘMİR EDİLӘBİLMӘKDӘDİR.

BELӘLİKLӘ XӘSTӘLӘR ÖZ TӘBİİ ÜRӘK QAPAQLARI İLӘ HӘYATLARINI DAVAM ETDİRİR VӘ ÖMÜR BOYU QAN DURULDUCU DӘRMAN İSTİFADӘ ETMӘK MӘCBURİYӘTİNDӘ QALMIRLAR.(ӘGӘR ӘMӘLİYATDA SÜNİ MEXANİKİ QAPAQ TAXILIRSA XӘSTӘ ÖMÜR BOYU QANDURULDUCU DӘRMAN İSTİFADӘ ETMӘLİDİR-COUMADİN,WARFARİN VE S.). ӘMӘLİYAT OLUNACAQ HӘR XӘSTӘNİN ÜRӘYİ ӘTRAFLI OLARAQ TRANSEZOFAGİYAL EXOKARDİYOGRAFİYA İLE YOXLANILIR. BELӘLİKLӘ ӘMӘLİYYATLARDAN ӘVVӘL QAPAQDAKI PATOLOGİYANIN SӘBӘBİ ARAŞDIRILARAQ CӘRRAHİ METOD VӘ PLAN HAZIRLANIR ӘMӘLİYYAT ZAMANI VӘ ӘMӘLİYYATDAN SONRA DA QAPAQLARIN VӘZİYYӘTİ KONTROL EDİLİR.BU TEXNOLOGİYALAR SAYӘSİNDӘ QAPAQ ӘMӘLİYATLARI 5 CM LİK KİÇİK KӘSİKLӘRDӘN HӘYATA KEÇİRİLİR,NӘTİCӘDӘ BÖYÜK KӘSİKLӘRDӘN FӘRQLİ OLARAQ HӘM ESTETİKA SAXLANILIR HӘM DӘ SAĞALMA TEZLӘŞİR.AŞAĞIDAKI ŞӘKİLDӘ GÖSTӘRİLӘN XӘSTӘDӘ AÇAR BÖYÜKLÜĞÜNDӘKİ KӘSİKDӘN İKİ QAPAQ (AORTA VӘ MİTRAL) TӘMİR EDİLMİŞDİR.QAPAĞIN YERİNӘ GÖRӘ KӘSİK ÖNDӘN VӘYA YANDAN OLABİLӘR. ӘGӘR XӘSTӘLӘRDӘ QAPAĞIN DӘYİŞDİRİLMӘSİNӘ EHTİYAC VARSA ŞÖBӘMİZDӘ DÜNYANIN ӘN MÜASİR SÜNİ QAPAQLARINDAN İSTİFADӘ OLUNUR.

AORTA QAPAĞININ TӘMİRİ DÜNYADA ÇӘTİN VӘ NADİR ӘMӘLİYATLAR SİYAHISINDAYKӘN AORTA ANEVRİZMALARI İLӘ BİRLİKDӘ GÖRÜLӘN QAPAQ PATOLOGİYALARININ TӘMİR METODLARI KLİNİKAMIZDA GÜNDӘLİK OLARAQ HӘYATA KEÇİRİLİR. KLİNİKAMİZDA AORTA QAPAQLARININ TӘMİRİ VӘ AORTA ANEVRİZMALARI ӘMӘLİYYATLARI YÜKSӘK SӘVİYYӘDӘ HӘYATA KEÇİRİLİR.


Şərhlər

Yüklənir...

Müəllif

Müəllifin Yazıları

ÖZӘL TOBB ETÜ XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ŞÖBӘSİ

ÖZӘL TOBB ETÜ XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ ӘMӘLİYATXANALA...

daha ətraflı...

ANADANGƏLMƏ ÜRƏK DƏLİKLƏRİNİN KİÇİK KƏSİ (QAPALI ÜSUL) İLƏ QAPATILMASI

"Qapalı üsul" yəni kiçik kəsi ilə Atrial Septal Defekt və ya Ventriküler Septal ...

daha ətraflı...

Atrial Fibrilasyon və Ablasyon Müalicəsi Nədir?

Ürək döyüntüsü, sol döşdə sıxışma, ürəyin pır pır etməsi kimi ifadələr həmişə ar...

daha ətraflı...

Aorta Qapağının Dəyişdirilməsi Üçün Üsullar

Bu gün, Aorta Qapağının Dəyişdirilməsi 3 müxtəlif yolla həyata keçirilir: Açıq Ü...

daha ətraflı...

Bental - Aorta Kökü Əməliyyatı Kiçik Kəsi

Asendan (artan) Aorta Anevrizması ümumiyyətlə Aorta Kökü genişlənməsi ilə birlik...

daha ətraflı...

Əlaqədar Məqalələr

ÖZӘL TOBB ETU XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ŞÖBӘSİ

ÖZӘL TOBB ETU XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ ӘMӘLİYATXANALA...

ÖZӘL TOBB ETÜ XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ŞÖBӘSİ

ÖZӘL TOBB ETÜ XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ ӘMӘLİYATXANALA...

ÜRӘK RİTİM POZULMASININ CӘRRAHİYӘSİ

ÜRӘK QAPAQ XӘSTӘLİKLӘRİNDӘ PATOLOGİYA SADӘCӘ QAPAQLARA ZӘRӘR VERMӘZ,EYNİ ZAMANDA...

Bental - Aorta Kökü Əməliyyatı Kiçik Kəsi

Asendan (artan) Aorta Anevrizması ümumiyyətlə Aorta Kökü genişlənməsi ilə birlik...

Aorta Qapağının Dəyişdirilməsi Üçün Üsullar

Bu gün, Aorta Qapağının Dəyişdirilməsi 3 müxtəlif yolla həyata keçirilir: Açıq Ü...