ÖZӘL TOBB ETÜ XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ŞÖBӘSİ


ÖZӘL TOBB ETÜ XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ ӘMӘLİYATXANALARI VE REANİMASİYA ŞÖBӘLӘRİ İLӘ XӘSTӘLӘRİNӘ AMERİKA VE AVROPA XӘSTӘXANALARINDAN GERİ QALMAYACAQ KEYFİYYETDE XİDMӘT GÖSTӘRMӘKDӘDİR.

CӘMİ 25.000 M 2 SAHӘYӘ MALİK OLAN XӘSTӘXANANIN MEMARLIQ PLANI ’’AMERİKA MEMARLIQ KABİNETİ ’’ VӘ ’’MODERN HEALTHCARE JOURNAL’’ TӘRӘFİNDӘN AMERİKA BİRLӘŞMİŞ ŞTATLARINDA VERİLӘN XӘSTӘXANA MEMARLIQ MÜKAFATINI QAZANMIŞDIR.XӘSTӘANANIN KEYFİYYӘT KONTROLU MÖVZUSUNDA DÜNYADA ӘN QABAQCIL QURULUŞ OLAN ABŞ MӘNŞӘLİ ’’JOİNT COMMİSSON İNTERNATİONAL (JCİ) İXTİSASÇILARI TӘRӘFİNDӘN DӘQİQLKLӘ APARILAN ARAŞDIRMANIN NӘTİCӘSİNDӘ ÖZӘL TOBB ETÜ XӘSTӘXANASININ MİLLӘTLӘRARASI RӘQABӘT EDӘCӘK KEYFİYYETDE XİDMӘT VERDİYİ TӘSDİQLӘNMİŞ VӘ ANKARADA JCİ SERTİFİKATINA LAYİQ GÖRÜLӘN İLK XӘSTӘXANA OLMUŞDUR.

ÖZӘL TOBB ETÜ XӘSTӘXANASNIN ÜRӘK-DAMAR CӘRRAHİYӘ ŞÖBӘSİ MİLLӘTLӘRARASI SӘVİYYӘDӘ TANINMIŞ BİR KOLLEKTİVӘ SAHİBDİR.KOLLEKTİV ÜRӘK CӘRRAHİYӘSİNDӘ HER CÜR ӘMӘLİYATLARI HӘYATA KEÇİRӘCӘK TӘCRÜBӘ VӘ BÜNÖVRӘYӘ SAHİBDİR. ÜRӘK-DAMAR CӘRRAHİYӘ MÖZUSUNDA YENİ TEXNOLOGİYA VӘ METODLARI YAXINDAN İZLӘYӘN KOLLEKTİVİN RӘHBӘRLİYİ ALMANİYANIN FRANKFURT UNİVERSİTETİNİN ÜRӘK-DAMAR CӘRRAHİYӘSİ KAFEDRASININ MÜӘLLİMİ OLAN, DÖŞ QӘFӘSİNİ AÇMADAN ROBOT İLӘ ÜRӘK ӘMӘLİYATI HӘYATA KEÇİRӘN,TİBB ELMLӘRİ DOKTORU PROFESSOR TAYFUN AYBEKӘ TAPŞIRILMIŞDIR.

3-5 CM LİK KӘSİKLӘRDӘN ÜRӘK ӘMӘLİYATLARINI HӘYATA KEÇİRӘN KOLLEKTİV DÜNYANIN MÜXTӘLİF ÖLKӘLӘRİNDӘKİ ÜRӘK CӘRRAHLARI İLӘ SIX ӘLAQӘ SAXLAMAQDA VӘ BEYNӘLXALQ ÜRӘK-DAMAR CӘRRAHİYӘSİ CӘMİYYӘTİNDӘ TANINMAQDADIR.


Şərhlər

Yüklənir...

Müəllif

Müəllifin Yazıları

Atrial Fibrilasyon və Ablasyon Müalicəsi Nədir?

Ürək döyüntüsü, sol döşdə sıxışma, ürəyin pır pır etməsi kimi ifadələr həmişə ar...

daha ətraflı...

QAPAQ ӘMӘLİYATLARI.ÜRӘK-

ÜRӘK QAPAĞINI SÜNİ QAPAQLA DӘYİŞDİRMӘK YERİNӘ QAPAĞI TӘMİR ETMӘK XӘSTӘLӘR ÜÇÜN Ә...

daha ətraflı...

Aorta Qapağının Dəyişdirilməsi Üçün Üsullar

Bu gün, Aorta Qapağının Dəyişdirilməsi 3 müxtəlif yolla həyata keçirilir: Açıq Ü...

daha ətraflı...

ANADANGƏLMƏ ÜRƏK DƏLİKLƏRİNİN KİÇİK KƏSİ (QAPALI ÜSUL) İLƏ QAPATILMASI

"Qapalı üsul" yəni kiçik kəsi ilə Atrial Septal Defekt və ya Ventriküler Septal ...

daha ətraflı...

Bental - Aorta Kökü Əməliyyatı Kiçik Kəsi

Asendan (artan) Aorta Anevrizması ümumiyyətlə Aorta Kökü genişlənməsi ilə birlik...

daha ətraflı...

Əlaqədar Məqalələr

ANADANGƏLMƏ ÜRƏK DƏLİKLƏRİNİN KİÇİK KƏSİ (QAPALI ÜSUL) İLƏ QAPATILMASI

"Qapalı üsul" yəni kiçik kəsi ilə Atrial Septal Defekt və ya Ventriküler Septal ...

ÜRӘK RİTİM POZULMASININ CӘRRAHİYӘSİ

ÜRӘK QAPAQ XӘSTӘLİKLӘRİNDӘ PATOLOGİYA SADӘCӘ QAPAQLARA ZӘRӘR VERMӘZ,EYNİ ZAMANDA...

Bental - Aorta Kökü Əməliyyatı Kiçik Kəsi

Asendan (artan) Aorta Anevrizması ümumiyyətlə Aorta Kökü genişlənməsi ilə birlik...

Aorta Qapağının Dəyişdirilməsi Üçün Üsullar

Bu gün, Aorta Qapağının Dəyişdirilməsi 3 müxtəlif yolla həyata keçirilir: Açıq Ü...

Atrial Fibrilasyon və Ablasyon Müalicəsi Nədir?

Ürək döyüntüsü, sol döşdə sıxışma, ürəyin pır pır etməsi kimi ifadələr həmişə ar...