Крайняя степень кальцификации левого предсердия


Была запланирована операция на митральном клапане у 57-летней пациентки. Проводя дооперационное обследование, на флюорографическом снимке нами была обнаружена кальцификация, расположенная вблизи измененного митрального клапана (кальциноз).

С целью уменьшения левого предсердия и снижения риска возникновения тромбоэмболии, кальцифицированная бляшка была полностью удалена целой частью. Пациентка была выписана уже на 6-ой послеоперационный день.

Операции на митральном клапане являются повседневными и обычными в кардиохирургии и редко преподносят сюрпризы. Согласно Американской базе данных STS смертность составляет около 3,5 - 6%.

В описанном случае операция по замене митрального клапана у 57-летней пациентки открыла факт наличия серьезного утолщения левого предсердия и крайней степени кальцификации (кальциноз). После проникновения к митральному клапану и открытия левого предсердия, с целью его уменьшения, кальцификация была удалена целиком. Выглядящие, как 2 смотрящих глаза, открылись и просветы - входы в легочные вены. Вместе с бляшкой были извлечены множественные сгустки - тромбы.


Şərhlər

Yüklənir...

Müəllif

Müəllifin Yazıları

Mitral Qapaq Təmiri, Qapalı Əməliyyat (qoltuqaltından) Üsulu

Elmi tədqiqatlar göstərir ki, qapaq təmiri mitral qapaq çatışmazlığı üçün ən yax...

daha ətraflı...

YÜKSӘK RİSKLİ XӘSTӘ CӘRRAHİYӘSİ

BÜTÜN SAHӘLӘRDӘ OLDUĞU KİMİ TİBBDӘKİ TEXNOLOGİYALARIN İRӘLİLӘMӘSİ NӘTİCӘSİNDӘ İN...

daha ətraflı...

Atrial Fibrilasyon və Ablasyon Müalicəsi Nədir?

Ürək döyüntüsü, sol döşdə sıxışma, ürəyin pır pır etməsi kimi ifadələr həmişə ar...

daha ətraflı...

QAPAQ ӘMӘLİYATLARI.ÜRӘK-

ÜRӘK QAPAĞINI SÜNİ QAPAQLA DӘYİŞDİRMӘK YERİNӘ QAPAĞI TӘMİR ETMӘK XӘSTӘLӘR ÜÇÜN Ә...

daha ətraflı...

KORONAR ŞUNTLAMA ӘMӘLİYATLARI

ÜRӘK DAMARLARININ DARALMASI VӘ YA TAMAMӘN TUTULMASI İLӘ ÖZÜNÜ GÖSTӘRӘN TAC DAMAR...

daha ətraflı...

Əlaqədar Məqalələr

Atrial Fibrilasyon və Ablasyon Müalicəsi Nədir?

Ürək döyüntüsü, sol döşdə sıxışma, ürəyin pır pır etməsi kimi ifadələr həmişə ar...

ANADANGƏLMƏ ÜRƏK DƏLİKLƏRİNİN KİÇİK KƏSİ (QAPALI ÜSUL) İLƏ QAPATILMASI

"Qapalı üsul" yəni kiçik kəsi ilə Atrial Septal Defekt və ya Ventriküler Septal ...

ÜRӘK RİTİM POZULMASININ CӘRRAHİYӘSİ

ÜRӘK QAPAQ XӘSTӘLİKLӘRİNDӘ PATOLOGİYA SADӘCӘ QAPAQLARA ZӘRӘR VERMӘZ,EYNİ ZAMANDA...

Mitral Qapaq Təmiri, Qapalı Əməliyyat (qoltuqaltından) Üsulu

Elmi tədqiqatlar göstərir ki, qapaq təmiri mitral qapaq çatışmazlığı üçün ən yax...

ÖZӘL TOBB ETU XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ŞÖBӘSİ

ÖZӘL TOBB ETU XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ ӘMӘLİYATXANALA...